ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (НА ПРИМЕРЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Ключевые слова: налоговые льготы, специальные налоговые режимы, упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения, структура налоговых доходов бюджета региона

Аннотация

Исследованы налоги, ориентированные на налогообложение представителей малого и среднего бизнеса и направленные на снижение налоговой нагрузки малого предпринимательства, а также облегчение и упрощение для них налогового и бухгалтерского учета. В статье анализируются правовые основы, которым должны соответствовать малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели, применяющие специальные режимы.

Цель – выявление недостатков специальных налоговых режимов и формулировка предложений по сведению их к минимуму.

Метод или методология проведения работы: в статье были использованы методы сравнения и анализа, а также эмпирическое исследование открытых данных ФНС РФ.

Результаты: Рассматривается динамика поступлений в бюджет Смоленской области от уплаты налогов по специальным режимам налогообложения, выявляются тенденции, на основании которых с учетом налоговой политики РФ сформулированы перспективы развития специальных налоговых режимов. В статье приводятся аргументы, подтверждающие необходимость пересмотра требований законодательства о правилах перехода на другой спецрежим.

Область применения результатов: результаты исследования будут полезны научным работникам и специалистам, занимающимся вопросами планирования налогов, налогового регулирования на региональном уровне.

Биография автора

Tatyana P. Shevtsova, Смоленский государственный университет

доцент кафедры экономики, к.э.н., доцент

Литература

Abaeva K.A. Otmena ENVD: kakoy vybrat’ novyy nalogovyy rezhim [Cancellation of UTII: how to choose a new tax regime]. Tendentsii razvitiya nauki i obrazovaniya, 2021, no. 69-3, pp. 94-97.

Aleksandrova E.A. Vybor optimal’nogo rezhima nalogooblozheniya sub”ektami malogo predprinimatel’stva na sovremennom etape [The choice of the optimal taxation regime for small businesses at the present stage]. Finansovaya ekonomika, 2019, no. 11, pp. 754-757.

Aleksandrova E.A. Nalogovye l’goty malomu i srednemu biznesu v usloviyakh koronovirusnoy infektsii [Tax incentives for small and medium-sized businesses amid coronavirus infection]. Stanovlenie i razvitie predprinimatel’stva v Rossii: istoriya, sovremennost’ i perspektivy. Sbornik materialov 6-y Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Formation and development of entrepreneurship in Russia: history, modernity and prospects. Collection of materials of the 6th International Scientific Conference]. Kursk, 2020, pp. 7–10.

Bukina I. S., Smirnov A. I. Napravleniya nalogovoy politiki Rossii i vozmozhnost’ snizheniya nalogovoy nagruzki na otechestvennykh proizvoditeley, orientirovannykh na vnutrenniy rynok [Directions of Russia’s tax policy and the possibility of reducing the tax burden on domestic producers focused on the domestic market]. Finansy: teoriya i praktika, 2020, no. 24(4), pp. 104-119. https://doi.org/10.26794/2587-5671-2020-24-4-104-119

Get’man V.G. Sovershenstvovanie zakonodatel’noy bazy po primeneniyu uproshchennoy sistemy nalogooblozheniya [Improving the Legal Framework for Applying the Simplified Tax System]. Ekonomika. Nalogi. Pravo, 2020, vol. 13, no. 1, pp. 108–113. https://doi.org/10.26794/1999-849X-2020-13-1-108-113

Gurova S. Yu., Bol’shova L. A., Shipeev Ya. G. Spetsial’nye nalogovye rezhimy v nalogovoy sisteme Rossiyskoy Federatsii [Special tax regimes in the tax system of the Russian Federation]. Vestnik RUK, 2020, no. 3 (41), pp. 30–34.

Dezhina I., Nafikova T., Gareev T., Ponomarev A. Nalogovoe stimulirovanie konkurentosposobnosti telekommunikatsionnykh kompaniy [Tax incentives for the competitiveness of telecommunications companies]. Forsayt, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 51-62. https://doi.org/10.17323/2500-2597.2020.2.51.62

Kurganov V.N., Sil’chenkova S.V. Analiz sistem nalogooblozheniya v segmente malogo i srednego biznesa [Analysis of taxation systems in the segment of small and medium-sized businesses]. Analiz obshchestvennykh yavleniy v 2018 g. Postroenie prognozov. Sbornik statey po materialam VI ezhegodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Analysis of social phenomena in 2018. Making forecasts. Collection of articles based on the materials of the VI annual scientific-practical conference], 2019, pp. 150–156.

Medvedeva I.A. Podderzhka malogo i srednego predprinimatel’stva na gosudarstvennom urovne: opyt promyshlenno-razvitykh stran [Support of small and medium-sized businesses at the state level: the experience of industrialized countries]. Stanovlenie i razvitie predprinimatel’stva v Rossii: istoriya, sovremennost’ i perspektivy. Sbornik materialov ezhegodnoy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Formation and development of entrepreneurship in Russia: history, modernity and prospects. Collection of materials of the annual international scientific and practical conference], 2018, pp. 139–144.

Nazarov M.A. Problemy i perspektivy nalogooblozheniya malogo biznesa v usloviyakh otmeny edinogo naloga na vmenennyy dokhod [Problems and perspectives of small business taxation in the context of abolition of the special tax on imputed income]. Nauka XXI veka: aktual’nye napravleniya razvitiya [Science of the XXI Century: Actual Directions of Development], 2020, no. 1-1, pp. 475–479.

Nikitina N.N. Spetsifika ucheta finansovykh rezul’tatov organizatsii na USN [The specifics of accounting for the financial results of an organization on the STS]. Aktual’nye voprosy nalogooblozheniya, nalogovogo administrirovaniya i ekonomicheskoy bezopasnosti. Sbornik nauchnykh statey IV Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Topical issues of taxation, tax administration and economic security. Collection of scientific articles of the IV All-Russian scientific-practical conference]. Kursk, 2020, pp. 198–201.

Parasotskaya N.N., Yakovlev N.D. Vybor optimal’nogo rezhima nalogooblozheniya kak faktor povysheniya rentabel’nosti sub”ektov malogo predprinimatel’stva [The choice of the optimal tax regime as a factor in increasing the profitability of small businesses]. Ekonomika. Nalogi. Pravo, 2019. vol. 12, no. 6, pp. 134–143.

Pogorletskiy A. I., Pokrovskaya N. V. Sravnitel’nyy analiz mer fiskal’nogo regulirovaniya stran G20 v epokhu koronakrizisa i v postkoronavirusnoy perspektive [Comparative analysis of measures of fiscal regulation of the G20 countries in the era of the coronavirus crisis and in the post-coronavirus perspective]. Journal of Applied Economic Research, 2021. vol. 20, no. 1, pp. 31–61. https://doi.org/10.15826/vestnik.2021.20.1.002

Reykhert N.V. Prichiny vozniknoveniya zadolzhennosti po nalogam i sboram na regional’nom urovne [Causes of tax and levy arrears at the regional level]. Sotsial’no-ekonomicheskie problemy regional’nogo razvitiya na sovremennom etape. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Socio-economic problems of regional development at the present stage. Materials of the international scientific conferenc], 2019, pp. 183–187.

Sabekiya K.R., Aleksandrova E.A. Osobennosti ucheta i nalogooblozheniya raschetov s byudzhetom pri patentnoy sisteme nalogooblozheniya [Features of accounting and taxation of settlements with the budget under the patent taxation system]. Analiz obshchestvennykh yavleniy v 2018 g. Postroenie prognozov. Sbornik statey po materialam VI ezhegodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Analysis of social phenomena in 2018. Making forecasts. Collection of articles based on the materials of the VI annual scientific-practical conference], 2019, pp. 183–191.

Tkachenko Yu.A., Shmatko A.P. Otmena ENVD: osobennosti perekhoda na USN [Cancellation of UTII: features of the transition to the simplified tax system]. Belgorodskiy ekonomicheskiy vestnik, 2021, no. 1 (101), pp. 126–129.

Chalakova E.A., Mustafaeva E.M. Spetsial’nye nalogovye rezhimy kak metod realizatsii gosudarstvennoy politiki podderzhki malogo biznesa [Special tax regimes as a method of implementing state policy to support small businesses]. Natsional’nye ekonomicheskie sistemy v kontekste formirovaniya global’nogo ekonomicheskogo prostranstva [National economic systems in the context of the formation of a global economic space]. Simferopol’, 2020, pp. 688–691.

Official site of the Federal Tax Service of the Russian Federation. https://www.nalog.gov.ru/rn67/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (accessed: 06/08/2021).

Digdowiseiso K., Sugiyanto E., Setiawan H.D. Fiscal Decentralisation and Inequality: Evidence from Indonesia. Ekonomika regiona [Economy of region], 2020, vol. 16, no. 3, pp. 989-1002, https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020–3-24.

Dvořák M., Rovný P., Grebennikova V., Faminskaya M. Economic impacts of Covid-19 on the labor market and human capital. Terra Economicus, 2020, vol. 18, no. 4, pp. 78–96. https://doi.org/10.18522/2073-6606-2020-18-4-78-96.

Che Sulaiman N.F., Ab-Hamid M.F., Ridzuan A.R. Inclusive Growth: Comprehensive Dimension of Income Distribution. Ekonomika regiona [Economy of region], 2021, vo. 17, no. 1, pp. 301-317. https://doi.org/10.17059/ekon. reg.2021-1-23.

Опубликован
2021-09-30
Как цитировать
Shevtsova, T. (2021). ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (НА ПРИМЕРЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ). Наука Красноярья, 10(3), 56-70. https://doi.org/10.12731/2070-7568-2021-10-3-56-70
Раздел
Экономические исследования